DomovEkipaO nasCenik storitev

eProstor: Digitalna Slovenija pri urejanju prostora

eProstor: Digitalna Slovenija pri urejanju prostora

Na novinarski konferenci, ki je potekala v sklopu 3. konference »Program projektov eProstor«, so predstavniki Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) in Ministrstva za okolje in prostor (MOP) predstavili dosedanje dosežke in nadaljnje cilje projektov eProstor. Program projektov eProstor, ki ga že tretje leto izvajata Geodetska uprava Republike Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor, je vesela novica za vse, ki na?rtujejo gradnjo objektov, urejanje prostora in upravljanje z nepremi?ninami. Kot sodobno digitalno sti?iš?e zbirk prostorskih podatkov razli?nih deležnikov bo eProstor olajšal življenje vsem, ki tovrstne podatke uporabljajo: državnim organom, upravljavcem zbirk prostorskih podatkov, investitorjem, strokovnjakom, ki delujejo na podro?ju prostorskih podatkov, in kar je najvažnejše, vsem državljanom, ki na?rtujejo, gradijo ali upravljajo z nepremi?ninami.

Konec tekanja od vrat do vrat

Gradbeno dovoljenje, informacije o dopustnih posegih na moji zemlji, vpis stavbe v kataster nepremi?nin, hišna številka … eProstor obeta konec administrativnim oviram, saj uvaja nov prostorski informacijski sistem in katastre nepremi?nin ter enotno vstopno to?ko do elektronskih storitev: S storitvijo ePlan bodo uporabnikom olajšani postopki prostorskega na?rtovanja, z eGraditvijo postopki pri gradnji objektov, s prikazom stanja prostora pa bodo razli?ne javnosti dostopale do celovite zbirke podatkov o prostoru.

Poenotenje vodenja in prikazovanja prostorskih podatkov je sicer predpisala Evropska unija z direktivo INSPIRE, na podlagi katere je GURS že vzpostavil nov državni koordinatni sistem po vzoru evropskega. »V Sloveniji razpolagamo z veliko koli?ino digitalnih prostorskih podatkov, za njihovo pravilno prikazovanje, uporabo in medsebojno povezljivost znotraj Slovenije in širše pa smo potrebovali sodoben koordinatni sistem, povezljiv z evropskim in svetovnim koordinatnim sistemom. Le s standardiziranimi meritvami, popisom in vnosom podatkov lahko namre? zagotovimo to?nost in enotnost podatkov,« je pojasnil Tomaž Petek, generalni direktor GURS.

»Z eProstorom bo vzpostavljen sodoben prostorski informacijski sistem in e-poslovanja v javni upravi pri na?rtovanju prostora in graditvi objektov, kar sta klju?ni poslanstvi Direktorata za prostor, graditev in stanovanja. Uveden bo elektronski na?in poslovanja pri pripravi, sprejemanju, uveljavljanju ter uporabi državnih, regionalnih in ob?inskih prostorskih aktov ter pri procesih graditve in izgradnje sistema za vodenje podatkov o stavbnih zemljiš?ih.« je pojasnila Barbara Radovan, Generalna direktorica Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor.

Zaprašeni 200-letni arhiv ugledal lu? digitalnega sveta

GURS je transformacijo obsežnih zbirk prostorskih podatkov, ki so v njegovi pristojnosti, že izvedel, letos pa je v okviru eProstora dokon?al obsežen in strokovno zahteven prehod v nov koordinatni sistem tudi za zemljiške katastre, katastre stavb in druge nepremi?ninske evidence. S tem je Slovenijo v celoti vklju?il v Evropski prostorski referen?ni sistem, ki je namenjen zagotavljanju povezljivosti in neovirane uporabe podatkov o prostoru na obmo?ju celotne EU.

Vse od leta 1882 dalje nastale elaborate katastrskih meritev je GURS digitaliziral. Celotni digitalni arhiv, ki zdaj tako obsega preko 23 milijonov dokumentov, od tega je bilo s pomo?jo sofinanciranja iz EU sredstev digitaliziranih preko 9 milijonov dokumentov  zemljiškega katastra, katastra stavb in državnih prostorskih aktov. 

En prostor za vse, tudi za naravno okolje

Z digitalnim arhivom, lokacijsko izboljšanimi podatki, elektronskim poslovanjem bo vnos sprememb podatkov o nepremi?ninah (parcelah, stavbah, prostorskih enotah in državni meji) preprostejši, natan?nejši in hitrejši, nezanemarljiv pa je tudi prispevek programa projektov eProstor k brezoglji?ni družbi in zelenemu poslovanju. ?e leta 2013 beležimo cca 1300 vpogledov v digitalne arhive, s ?emer je to pomenilo slabih 7 kilogramov manj papirja, se v letu 2019 predvideva preko 1.750.000 vpogledov, kar predstavlja kar dobrih 4,5 tone manj porabljenega papirja. Ali druga?e povedano, ve? kot 80 ohranjenih dreves, okoli 26 ton ve? pre?iš?enega CO2 v življenjski dobi teh dreves in preko 700 m3 manj vode na letnem nivoju, ki bi se sicer porabila v proizvodnji papirja.

Celotna informacijska prenova nepremi?ninskih evidenc oziroma katastra nepremi?nin, s katero bo obenem vzpostavljena enotna osnovna državna prostorska infrastruktura, bo v okviru projekta eProstor izvedena do konca leta 2021. S tem bo vzpostavljena enotna platforma oziroma vstopna to?ka, preko katere bo potekala komunikacija med GURS-om in zunanjimi deležniki. »Z opredelitvijo novega sistema smo korak bližje povezljivosti, a zdaj so na vrsti tudi lastniki in upravljavci drugih prostorskih podatkov, da izvedejo transformacijo svojih zbirk v nov koordinatni sistem,« je še dodal Tomaž Petek, generalni direktor GURS.


Boštjan Praprotnik
foto: GURS


rssfeed Vam je bil ?lanek vše?? Spremljajte nas preko RSS kanala. ?e vam je bil ?lanek vše?, ga delite s prijatelji.

Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg Technorati blogger google reddit Yahoo
 
Pasica
 
Pasica
Pasica

Iskalnik

Twitter


© CarAndUser.com | 2021 | Vse pravice pridrĹľane | info@caranduser.com